Moc to tu nedokážu utřídit. V rekonstrukci

I don´t to organize it here. Under reconstruction

Chystám výstavu na září 2015 do Karlových Varů. Měla by navázat na výstavy v Plzni a Příbrami, které mne "posunuly dál", jak říká přítel Honza.

I am going to prepare the Fine Art exibition in Karlovy Vary in Septembeer 2015. It would build on exhibition in Pilsen and Pribram, that "moved me on," says friend John.

Zkouším napsat ještě jednu, sumarizační knihu o obraze a významu umění. Rád bych v ní srozumitelným způsobem vyjádřil celoživotní zkušenosti s analýzou obrazu - od prvních maleb až po obraz ve filmu a v nových médiích.

Trying to write another one, summarizing a book about the sign-picture and the meaning of art. I would like it in an understandable way to express a lifetime of experience with sign-picture analysis - from the first paintings in history to the frames in the film and new media.

Také bych chtěl ještě uplatnit nebo alespoň někomu předat své teoretické i praktické poznatky, jak podporovat rozvoj tvořivosti. Workshopy, jimiž je to možné provádět, jsou akreditovány Ministerstvím školství. Je při tom třeba poznamenat, že zásadní při rozvoji tvořivosti je schopnost vytvářet samostatně obrazy, že tedy výtvarná výchova, jejímuž rozvoji se také věnuji, má velmi podstatné úkoly v oblastech, na které dosud nepomyslela: Zde již není cílem naučit kreslit, ale naučit vizuální vyjadřování uplatňovat po celý život.

I would also like to apply or at least someone to pass my theoretical and practical knowledge, how to support the development of creativity. Workshops, which is to be performed, are accredited Ministry of Education. It should be noted that at that crucial in the development of creativity is the ability to create separate images that therefore art education, the development of which is devoted also has very substantial challenges in areas which have not yet conceived: the aim here is not to learn to draw, but to teach visual expression applied throughout life.

Pokud uznáváte, že to, co tady dělám a nabízím, má hlavu a patu, pak vězte, že také ještě hledám důvěřivého, vizionářského multimilionáře, který by byl schopen zainvestovat cca 3 - 5 miliónů Kč do již připaveného síťového projektu, který by jistě potěšil spoustu lidí, neboť by jim rozvinul tvořivost a usnadnil vzdělávání. Ti milionáři, co sám dosud znám, nejsou zatím moc důvěřiví ani tolik vizionářští. Možná by to spravila i nějaká parta vizionářských programátorů, výše uvedená částka pochází od obchodníků s programováním. Vizionáři, můžete se hlásit zde.

If you accept that what I'm doing and I offer has a rhyme and reason, then you should know that also I still seeking a trusting, visionary millionaire, who would be able to invest about 250 000 dollars in already-network project, which would have delighted many people, because they would develop creativity and facilitate learning. Those millionaires what I have known, yet not too gullible or so visionary. It might fix it and a bunch of visionary programmers, the above amount comes from the merchants with programming.Visionaries can be reported here.

23. 10. 2014